Jaialdia

Historia

Monasterio de Zenarruza nevado

«Kontzertu Sakroak» izenarekin, 1989an berpiztu zen musika-jarduera Zanarruzako Kolegiatan, erlijio-esparruaren berreskurapenaren arrastoan. Zikloak hasieratik izan zuen komunitate zistertarraren ordezkarien laguntza sutsua, Kolegiataren ardura hartu zuena, eta publiko leiala.

Ideia, hasieratik, musika bat eskaintzea izan zen, entzuten den erlijio-esparruarekin harmonian, nolabait, esaldi agustindar honen zentzua jasoz: «Kantatzea bi aldiz otoitz egitea da».

Hogeita hamar urte baino gehiagoz kontzertuak Antzinako Musikaren eta aldi barroko eta klasikoen erakusleiho izan dira, atzerriko musikariek zein euskal taldeek interpretatu dutena. Oroitzapenezko programak, programa monografikoak eta errepertorioko batzuk entzun dira.

 Bajo la denominación “Conciertos Sacros”, renació en 1989 la actividad musical en la Colegiata de Zanarruza, en la estela de la recuperación del recinto religioso. El ciclo contó desde el principio con el apoyo entusiasta de los representantes de la Comunidad Cisterciense que se hizo cargo de la Colegiata y con un público fiel.

La idea, desde el comienzo, fue ofrecer una música en armonía con el marco religioso en que se escucha, recogiendo de alguna manera, el sentido de la frase agustiniana de que “cantar es orar dos veces”.

Durante más de treinta años los conciertos han sido un escaparate para la Música Antigua y la de los periodos barroco y clásico, que ha sido interpretada tanto por músicos extranjeros, como por agrupaciones vascas. Se han escuchado programas conmemorativos, monográficos y algunos de repertorio.

Antatzaileak

Antolatzaileak

1989tik, lehenengo edizioaren urtetik, 2009ra, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak ekoizten zuen zikloa. 2010ean, Aldundiak programa hori utzi zuen, eta partikular talde bat arduratu zen kontzertuak antolatzeaz eta abian jartzeaz. Hori dela eta, ikusleen erantzuna funtsezkoa da Zenarruzan musika mantendu eta loratzeko. Publiko hori, gainera, inguruaren dinamizatzaile bihurtzen da, eta entzutearen plazerarekin batera, gastronomiarena eta Lea-Artibaiko paisaia ederrek eskaintzen dituzten ibilaldiena.

Gogora ekarri behar dugu, halaber, Kolegiatako airea soinuz bete duten interpreteetako batzuen inplikazio afektiboa eta, askotan, interesik gabekoa (Zer izango du leku horrek?).
Eta aipamen berezia merezi du 400 biztanleko udalerri baten konpromisoak, Ziortza-Bolibarko Udala buru dela, baliabide mugatuekin baina ilusio handiarekin, ekitaldi bakoitzean laguntzen baitute.

 

Desde 1989, año de la primera edición, hasta 2009, el Ciclo era producido por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia. En 2010, la Diputación dejó este programa y un grupo de particulares se encargaron de la organización y puesta en marcha de los conciertos. Por este motivo, la respuesta del público es fundamental para el mantenimiento y floración de la música en Zenarruza. Un público que, además, se convierte en dinamizador de la zona, uniendo al placer de la escucha el de la gastronomía y los paseos que ofrecen los hermosos paisajes de Lea-Artibai.

Debemos también recordar la implicación afectiva y, en muchos casos, desinteresada de varios de los intérpretes que han llenado de sonidos el aire de la Colegiata (¿Qué tendrá este lugar…?).

Y mención especial merece el compromiso de un municipio de 400 habitantes, encabezados por el Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar que, con recursos limitados pero gran ilusión, colaboran cada edición en que el acontecimiento tenga lugar.

Kartela

Zirotzako Kartelak

Kontzertuen zikloa zabaltzeko, urtero artista plastiko bati eskatzen zaio kartel bat egitea. Edizio guztietan modu altruistan egin dira eta jatorrizko koadroak Kolegiatan gordetzen dira, amaiera aldeko hormetan zintzilikatuta. Bere garaian erakusketa bat antolatzeko ideia dago, orain arte egindako obra guztiak jendaurrean erakusteko.
Bilduma hau Garcia Ergüin, Ramos Uranga, Herrero, Lazkano, Urzay, Larrea, Muñoz, Rementeria eta beste hainbat artisten eskuzabaltasunari esker lortu da.

 

Para la difusión del ciclo de conciertos, cada año se encarga a un artista plástico la elaboración de un cartel. En todas las ediciones se han realizado de manera altruista y los cuadros originales se custodian en la Colegiata, colgados en las paredes de la zona de clausura. Existe la idea de organizar en su momento una exposición en la que se muestren al público todas las obras hechas hasta ahora.
Esta colección ha sido posible gracias a la generosidad de artistas como Garcia Ergüin, Ramos Uranga, Herrero, Lazkano, Urzay, Larrea, Muñoz, Rementería y tantos como número de ediciones.

Organoa

Organo del siglo XVII del Monasterio de Cenarruza

Goiko koruko organoa Koelgiataren historian hirugarrena da. 1868an Joseph de Echebarria eginda, Diego de Irusta abadearen garaian egindakoa ordeztu zuen, 1542 urte inguruan, aldi berean Kolegiatako lehen organoa guztiak desagertuta (haien ertean zeuden Eibar, Gasteiz, Arrasate, Xemeingo Andra Mari eta Tolosakoak besteak beste), organugile honek egindakoen artean kontserbatzen den bakarra da, hispaniar organoaren formazio prozesuaren oinarrizko pieza. 17 erregistro erdi eta 667 hodi ditu. Aurrealdeko hodi bertikalak 1542 urtean egindako lehen organotik datoz, eta horizontalek organoaren historia unibertsaleko Batalla bateriarik zaharrena osatzen dute. XVIII mende bukaeran zabaldu zen. 1995ean Bizkaiko Foru Aldundiaren babespean Josemari Arrizabalaga organulari markinarrak berritu zuen.

1993an, zistertar komunitateko premia kulturalak kontuan hartuta, markinar organulari berberak kapera nagusiko organoa egin zuen. Organo hau, soinu alderditik eta pentsatu eta egin zen gogo berezia dela-eta, Joseph de Echabarriaren organo historikoari egindako omenaldia da. 13 eskuzko erregistro erdi, 2 oinpeko eta 467 hodi ditu.

 

El órgano del Coro alto es el tercer órgano de la historia de la Colegiata. Construido en 1686 por Joseph de Echabarria, sustituyó al construido en tiempos del Abad Diego de Irusta, en torno al año 1542, que a su vez había sustituido al primitivo órgano de la Colegiata, muy probablemente un órgano gótico. Es el más antiguo de Euskalherria y, habiendo desaparecido todos los demás órganos que Joseph de Echabarria construyó, entre los cuales estaban los de Eibar, Vitoria, Monfragón, Santa María de Xemein, Tolosa, etc., es el único que se conserva de este genial organero eibarrés, pieza fundamental del proceso de formación del órgano hispano. Tiene 17 medios registros y 667 tubos. Los tubos verticales de la fachada proceden del órgano anterior construido hacia 1542, y los horizontales forman la batería de Batalla más antigua de la historia universal del órgano. Fue ampliado a finales del siglo XVIII. Ha sido restaurado en 1995 por el organero marquinés Josemari Arrizabalaga bajo los auspicios de la Diputación Foral de Bizkaia.

En 1993, atendiendo a las necesidades culturales de la comunidad cisterniense, el mismo organero marquinés construyó el órgano de la capilla mayor. Este órgano, por sus aspectos plástico y sonoro y por el especial fervor con que fue pensado y hecho, es un homenaje al órgano histórico de Echebarria. Tiene 13 medios registros manuales, 2 pedal y 467 tubos.